พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2534-2536 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ประวัติการศึกษา จบแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Research fellow มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 129 เรื่อง รางวัลที่เคยได้รับ ศิษย์เก่าดีเด่น และ achievement award จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 และ 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บุคลากรดีเด่น จากกรมควบคุมโรค นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2554 และ 2557 งานวิจัยดีเด่น จากวุฒิสภา งานวิจัยดีเด่นประจำปี จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์ ประเทศไทย ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา Certificate of clinical fellowship in Infectious disease, University of Rochester, New York, USA ผลงานวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มากกว่า 50 เรื่อง