ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2556-2558)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

สาขาเชี่ยวชาญพิเศษ

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2539-2541 โรคติดเชื้อ, University of Rochester, New York, USA
 • ปี พ.ศ. 2528 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • ปี พ.ศ. 2534 สาขาอายุรศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2539 สาขาอายุรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี พ.ศ. 2541 สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี พ.ศ. 2544 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2545 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2547 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประเทศไทย