ข้อ 5. สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ

ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 6. สมาชิกสามัญ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานทางด้านโรคติดเชื้อ เอช.ไอ.วี/เอดส์ ทางด้านคลินิก หรือการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัย หรือการควบคุมและป้องกัน หรือการเรียนการสอน บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ เอช.ไอ.วี/เอดส์ ที่มีความสนใจร่วมในกิจกรรมของสมาคม ทั้งนี้โดยต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของสมาคม

ข้อ 7. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการของสมาคม ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก ของสมาคม

ข้อ 8. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

8.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
8.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
8.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
8.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 9. ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

9.1 สมาชิกสามัญ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า และไม่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคม เป็นรายปีในปีแรก
9.2 สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 100 บาท นับตั้งแต่สมาชิกภาพครบ 1 ปีเป็นต้นไป
9.3 ค่าบำรุงตลอดชีพ ชำระเงินตามระเบียบว่าด้วยเงินค่าบำรุงครั้งเดียว 1,500 บาท
9.4 การเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมฯต้องเสนอและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ เงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงที่สมาชิกชำระแก่สมาคมฯ แล้ว ไม่อาจเรียกคืนได้
9.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

ข้อ 10. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการ ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันเพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งระเบียบการของสมาคม ฯ ให้ทราบ

ข้อ 11. สมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 12. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 13. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

13.1 ตาย
13.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
13.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติทำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

ข้อ 14. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

14.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมตามขอบเขตของวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
14.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
14.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
14.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
14.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
14.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
14.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
14.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
14.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
14.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
14.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
14.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
14.13 มีหน้าที่แจ้งให้เลขานุการทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่ ที่ทำงาน หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลื่อนยศ