สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำการดูแลรักษา หรือทำการวิจัยด้านโรคเอดส์อยู่ในประเทศไทย สมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ประชุมกันครั้งแรกก่อนสิ้นปี 2544 เพื่อเตรียมการขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมและได้เลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ชุดรักษาการก่อนที่จะมีการจดทะเบียนสมาคมให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยที่ประชุมให้ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค เป็นนายกสมาคมคนแรก ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล และ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ เป็นอุปนายกฯ คนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ และ รศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เป็นเลขาธิการสมาคม

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ หลัก 5 ประการ ดังนี้

  1. ฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล
  2. สนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินงานและการศึกษาด้านระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย
  3. แลกเปลี่ยนความรู้ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในหมู่สมาชิกและผู้สนใจเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านโรคเอดส์
  4. ร่วมมือกับองค์กรของภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอื่นๆ เช่น แพทย์สมาคม สมาคมแพทย์เฉพาะทาง ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ และองค์การทางด้านโรคเอดส์ทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษาวิจัย การป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย

ผลักดันให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการดูแลรักษาที่ดีให้เท่ากับประเทศที่เจริญแล้ว