สำหรับผู้ที่ต้องการนำแนวทางเวชปฏิบัติไปใช้ ขอให้ใช้แนวทางเวชปฏิบัติ HIV/AIDS ประเทศไทย ฉบับล่าสุด ปี 2564/2565 เท่านั้น