ก่อตั้งสมาคม
null

พ.ศ. 2545-2548

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนที่ 1

null

พ.ศ. 2548-2550

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล สุวรรณกูล

นายกสมาคมคนที่ 2

null

พ.ศ. 2550-2554

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

นายกสมาคมคนที่ 3

null

พ.ศ. 2554-2556

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

นายกสมาคมคนที่ 4

null

พ.ศ. 2556-2558

ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

นายกสมาคมคนที่ 5

null

พ.ศ. 2558-2562

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

นายกสมาคมคนที่ 6

null

พ.ศ. 2562-2564

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

นายกสมาคมคนที่ 7

null

พ.ศ. 2565-2567

ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

นายกสมาคมคนที่ 8

ปัจจุบัน