สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่
ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์
094-154-2369, 0-2716-6922

โทรสาร
0-2716-6923

อีเมล
thai_aids@hotmail.com

แผนที่การเดินทาง