ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ทำงาน

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศาสตราจารย์ ระดับ 11

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาอายุรศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  (แพทยสภา) กรุงเทพมหานคร
  • Certificate of Clinical Fellowship Training in Infectious Disease จาก Indiana University Medical Center, Indianapolis, Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากสาขาโรคติดเชื้อ แพทยสภา ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น