ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
  • ปี พ.ศ. 2545 Certificate epidemiology of infectious diseases, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA
  • ปี พ.ศ. 2545 Certificate in Vaccine Science and Policy, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA
  • ปี พ.ศ. 2544 Master of Health Science in Clinical Investigation, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA
  • ปี พ.ศ. 2543 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ปี พ.ศ. 2539 ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย