ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

นายกสมาคม

(วาระ พ.ศ. 2565-2567)

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตย์มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2518 และวุฒิบัตรอายุกรรม จากรพ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปี 2524 เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดในประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานวิจัยงาน PMTCT และการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ กับ HIV-NAT และ PHPT รวมทั้งงานวิจัยวัคซีน RV144, RV 148 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นกรรมการวิชาการด้านยาต้านไวรัสแก่กระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมและเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล