พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โครงการเอดส์และวัณโรคโลก ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยดูแลและรักษา โครงการเอดส์และวัณโรคโลก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา สำนักงานประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ และแพทย์ใช้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรโรคติดเชื้อในเด็กจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย และศูนย์ต้านเอดส์สาธารณประชาชนลาว ในด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเอชไอวีในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก