รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2558-2562)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน และสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2523-2529 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกีรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปี พ.ศ. 2532-2535 วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์
  • ปี พ.ศ. 2536-2538 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2539-2541 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเครตัน และมหาวิทยาลัยเนบราสกา โอมาฮา ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2541-2542 งานวิจัย หน่วยประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเนบราสกา โอมาฮา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  • ปี พ.ศ. 2529-2532 แพทย์ประจำโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  • ปี พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน และสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปี พ.ศ. 2558-2562 นายกสมาคมโรคเอดส์ แห่งประเทศไทย