รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์

อุปนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คนที่ 1

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
  • อุปนายก สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
  • เหรัญญิก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  • Adjunct Professor สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2540-2542 วุฒิบัตรผู้ชำนาญการทางอายุรศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2537-2540 วุฒิบัตรผู้ชำนาญการทางอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2534-2535 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปี พ.ศ. 2527-2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปี พ.ศ. 2515-2527 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล