ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2554-2556)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สาขาเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคติดเชื้อ
  • โรคเอดส์
  • โรคเขตร้อน

ประวัติการศึกษา

  • ดุษฎีบัณฑิตสาขาระบาดวิทยา (มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ สหรัฐอเมริกา)
  • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโรคติดเชื้อ
  • อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน