พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทาง คลินิกด้านโรคเอดส์, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2554-2556 ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Amsterdam University, Amsterdam
 • ปี พ.ศ. 2543-2545 Fellowship in Infectious Disease, Beth Israel Medical Center, Boston, MA, USA
 • ปี พ.ศ. 2540-2542 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี พ.ศ. 2537-2539 แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี พ.ศ. 2529-2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

 • ปี พ.ศ. 2535-2537 แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ปี พ.ศ. 2539-2541 แพทย์แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • ปี พ.ศ. 2542-2543 อาสาสมัคร Harvard AIDS Institute, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA
 • ปี พ.ศ. 2543-2545 
  • Research Fellow, Division of Infectious Diseases, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, MA, USA
  • Project coordination for Metabolic and bone associated HAART at Beth Israel Hospital, Boston, MA, USA
 • ปี พ.ศ. 2546
  • แพทย์ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  • ที่ปรึกษาด้านโรคเอดส์ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลธนบุรี
  • ที่ปรึกษาด้านโรคเอดส์และผู้ให้ความรู้สำหรับชมรมเพื่อนวันพุธ
  • สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวีและโรคเอดส์และที่ปรึกษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • คณะกรรรมการที่ปรึกษาชุมชมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย                   
 • ปี พ.ศ. 2554 คณะกรรรมการ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรรมการไวรัสตับอักเสบแห่งประเทศไทย