ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

อุปนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คนที่ 2

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเชี่ยวชาญพิเศษ

  • โรคติดเชื้อเด็ก HIV/AIDS ในเด็ก
  • ยาปฏิชีวนะในเด็ก
  • โรคติดเชื้อต่างๆ และโรคระบาดในเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2540 Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease at Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA
  • ปี พ.ศ. 2538 Diplomate, American Board of Pediatrics at University of Tennessee Medical Center, Knoxville, USA
  • ปี พ.ศ. 2534 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ปี พ.ศ.2532 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปี พ.ศ. 2528 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล