ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2545-2548)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทาง คลินิกด้านโรคเอดส์, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการ HIV-NAT
  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัย และนโยบายสาธารณะ IHRI

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยโคโลราโด
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ และโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันทางคลินิก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ HIV-NAT