ศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร

รองประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

อาจารย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโททางด้านการวิจัยทางคลินิกจาก Rush University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2554 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
  • ปี พ.ศ. 2551 แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ปี พ.ศ. 2553 American Board of Infectious Diseases
  • ปี พ.ศ. 2551 American Board of Internal Medicine