นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สถาบันบำราศนราดูร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
  • รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
  • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา

ประวัติการทำงาน

  • ปี พ.ศ. 2534-2536 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปี พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร