นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2550-2554)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หัวหน้า ไอ ซี ยู รพ.วิชัยยุทธ

ประวัติการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • American Board of Internal Medicine
  • Subspecialty Board, Pulmonary Disease
  • Subspecialty Board, Critical Care Medicine
  • Added Qualifications in Geriatric Medicine
  • American Board Quality Assurance and Utilization Review Physicians