รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  • กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์ ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
  • Certificate of clinical fellowship in Infectious disease, University of Rochester, New York, USA

ผลงานวิจัย

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มากกว่า 50 เรื่อง