อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

ประชาสัมพันธ์สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2548 -2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ปี พ.ศ. 2558 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  • ปี พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการทำงาน

  • ปี พ.ศ. 2554-2555 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี พ.ศ. 2556-2558 แพทย์ประจาบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี พ.ศ. 2558-2560 แพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

 ผลงานตีพิมพ์

  1. Sripanidkulchai K, Boonyasiri A, et al. Bartonella henselae Endocarditis: A Case Report with Decompensated Congestive Heart Failure. J Infect Dis Antimicrob Agents 2017;34:11-6.
  2. Sirijatuphat R, Sripanidkulchai K, Boonyasiri A, et al. Implementation of global antimicrobial resistance surveillance system (GLASS) in patients with bacteremia. PLoS One. 2018;13(1):e0190132. Published 2018 Jan 3. doi:10.1371/journal.pone.0190132