ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก สภากาชาดไทย

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2551-2554 Fellowship in Infectious Disease and post-doctoral fellow
    • Section of Retroviral Therapeutics, Brigham and Women’s Hospital, Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA
    • Department of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA
  • ปี พ.ศ. 2550 Thai Board in Infectious Diseases, Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Chulalongkorn University
  • ปี พ.ศ. 2544 Thai Board in Internal Medicine, Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Chulalongkorn University