นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สถาบันบำราศนราดูร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • นายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
 • รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

ประวัติการศึกษา

 • จบแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Research fellow มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 129 เรื่อง

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ศิษย์เก่าดีเด่น และ achievement award จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 และ 2562
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • บุคลากรดีเด่น จากกรมควบคุมโรค
 • นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2554 และ 2557
 • งานวิจัยดีเด่น จากวุฒิสภา
 • งานวิจัยดีเด่นประจำปี จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย