ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล สุวรรณกูล

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2548-2550)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงพยาบาลศิริราช

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • American Board Internal Medicine, University of Maryland, USA
 • American Board Infectious Disease, USA
 • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ประวัติการทำงาน

 • อดีตหัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 • นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเวชนิทัศน์สมาคม ฯ (ประเทศไทย) (กิตติมศักดิ์)
 • กรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 • อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย