ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2562-2564)

บทบาทบริหาร ณ ปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการ School of Global Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เคยบริหาร

 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และ รองผู้อำนวยการ HIV-NAT สภากาชาดไทย
 • หัวหน้าสาขาโรคภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและภูมิคุ้มกันวิทยา ประเทศไทย
 • นายกสมาคมโรคเอดส์ ประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

 • รางวัลผู้ทำประโยชน์สูงสุดด้านการพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554
 • เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สองสมัย ปี 2554 และ 2558
 • รางวัลวิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2554 2558
 • อายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ปี 2549

บทบาทความเป็นครูแพทย์

ทำหน้าที่สอน ทางคลินิกด้าน Allergy and Immunology และ ด้าน HIV Medicine ที่หน่วยโรคภูมิแพ้และ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทนักวิจัย

ทำงานวิจัยด้านโรคเอดส์ กับทีมวิจัย HIV-NAT ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ทำงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้ ร่วมกับคณาจารย์ ที่หน่วยโรคภูมิแพ้ฯ และทำงานด้านวิจัย ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผลงานวิจัย

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มากกว่า 370 เรื่อง มีการอ้างอิง 10936 ครั้ง มี h-Index = 50