ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์

เหรัญญิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงพยาบาลรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • Cert. Research for Tropical Medicine (Nagasaki University)
  • Cert. Medical Microbiology (Monash Med. Center)