อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์

นายทะเบียนสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

OPD447 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • ปี พ.ศ. 2542–2543 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสามเงา และ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
  • ปี พ.ศ. 2543–2545 แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ปี พ.ศ. 2548–2550 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ปี พ.ศ. 2554–ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล