ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

เลขาธิการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาลรามาธิบดี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เลขาธิการ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
 • อุปนายก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษา สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการวิชาการด้านโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ องค์การเภสัชกรรม
 • คณะกรรมการด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์
 • คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค
 • คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน กรมควบคุมโรค

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • ปริญญาโท ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา