พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

View details

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View details

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2534-2536 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

View details

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ประวัติการศึกษา จบแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Research fellow มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 129 เรื่อง รางวัลที่เคยได้รับ ศิษย์เก่าดีเด่น และ achievement award จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 และ 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บุคลากรดีเด่น จากกรมควบคุมโรค นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2554 และ 2557 งานวิจัยดีเด่น จากวุฒิสภา งานวิจัยดีเด่นประจำปี จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

View details

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์

View details

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์ ประเทศไทย ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา Certificate of clinical fellowship in Infectious disease, University of Rochester, New York, USA ผลงานวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มากกว่า 50 เรื่อง

View details

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2562-2564)

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2558-2562)

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2556-2558)

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2554-2556)

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2550-2554)

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2548-2550)

View details

อดีตนายกสมาคม
(วาระ พ.ศ. 2545-2548)

View details

อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ นายทะเบียนสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน OPD447 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2542–2543 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสามเงา และ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2543–2545 แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2548–2550 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2554–ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

View details

พ.อ.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ ปฏิคมสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน แผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 Phramongkutklao hospital (IDAT) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Infectious Disease ปี พ.ศ. 2552 Phramongkutklao hospital (RCPT) Diplomate of the Thai Board of Internal Medicine ปี พ.ศ. 2546 Phramongkutklao college of medicine Medical degree (M.D.) ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2565 หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม…

View details

อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย ประชาสัมพันธ์สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

View details

ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ เหรัญญิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงพยาบาลรามคำแหง ตำแหน่งงานปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ Cert. Research for Tropical Medicine (Nagasaki University) Cert. Medical Microbiology (Monash Med. Center)

View details

รองประธานฝ่ายวิชาการ

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร รองประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโททางด้านการวิจัยทางคลินิกจาก Rush University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2554 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2551 แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร ปี พ.ศ. 2553 American Board of Infectious Diseases ปี พ.ศ. 2551 American Board of Internal Medicine

View details

ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก สภากาชาดไทย ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2551-2554 Fellowship in Infectious Disease and post-doctoral fellow Section of Retroviral Therapeutics, Brigham and Women’s Hospital, Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA Department of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA ปี พ.ศ. 2550 Thai…

View details

ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล เลขาธิการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาลรามาธิบดี ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อุปนายก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรรมการวิชาการด้านโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ องค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน กรมควบคุมโรค ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปริญญาโท ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

View details

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อุปนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คนที่ 2 สถานที่ทำงานปัจจุบัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเชี่ยวชาญพิเศษ โรคติดเชื้อเด็ก HIV/AIDS ในเด็ก ยาปฏิชีวนะในเด็ก โรคติดเชื้อต่างๆ และโรคระบาดในเด็ก ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2540 Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease at Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA ปี พ.ศ. 2538 Diplomate, American Board of Pediatrics at University of Tennessee Medical Center, Knoxville, USA…

View details

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ อุปนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คนที่ 1 สถานที่ทำงานปัจจุบัน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ อุปนายก สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เหรัญญิก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย Adjunct Professor สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2540-2542 วุฒิบัตรผู้ชำนาญการทางอายุรศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2537-2540 วุฒิบัตรผู้ชำนาญการทางอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2534-2535 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2527-2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี…

View details

นายกสมาคม (วาระ พ.ศ. 2565-2567)

View details

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.

View details

กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

View details

พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2534-2536 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ประวัติการศึกษา จบแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Research fellow มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 129 เรื่อง รางวัลที่เคยได้รับ ศิษย์เก่าดีเด่น และ achievement award จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 และ 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บุคลากรดีเด่น จากกรมควบคุมโรค นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2554 และ 2557 งานวิจัยดีเด่น จากวุฒิสภา งานวิจัยดีเด่นประจำปี จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์ ประเทศไทย ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา Certificate of clinical fellowship in Infectious disease, University of Rochester, New York, USA ผลงานวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มากกว่า 50 เรื่อง

พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

READ DETAILS

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

READ DETAILS

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2534-2536 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

READ DETAILS