Challenging HIV Care in Children and Adolescents

Challenging HIV Care in Children and Adolescents หัวข้อบรรยาย: Challenging HIV Care in Children and Adolescents บรรยายโดย: รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์…

Read Article

Update Pediatric and PMTCT Guidelines

Update Pediatric and PMTCT Guidelines หัวข้อบรรยาย: Update Pediatric and PMTCT Guidelines บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop…

Read Article

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS หัวข้อบรรยาย: Updates from CROI and IAS บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์…

Read Article