Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion

หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion
บรรยายโดย:
ผศ. นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
ผศ. พญ.พรรณศจี ดำรงค์เลิศ
พ.ต. ผศ.วรพงษ์ นาสมทรง (ผู้ดำเนินการบรรยาย)

เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด

งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21
(HIV/AID Workshop 2022)
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
Virtual Conference
จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย