คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
  • ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับวัคซีนโควิด-19
  • วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รุนแรงได้ แม้ว่าไม่มีข้อมูลของประสิทธิภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากพอ
  • การตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกันขึ้นกับระดับซีดีสี่และปัจจัยทางสุขภาพของผู้รับวัคซีน
  • อาการข้างเคียงจากวัคซีนไม่แตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่น
  • แนะนำให้ป้องกันด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าว
  • แนะนำให้รักษาดัวยยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่เนื่อง
  • กรณีที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรงอยู่ ควรรักษาจนอาการคงที่ก่อน

*ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีจำกัด คำแนะนำนี้เป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน