อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22

22nd HIV/AIDS Workshop 2023

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม เอ บี และซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางได้จากต้นสังกัด โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง

โปรแกรมการอบรม

จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม

แบบฟอร์มการจองห้องพัก

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ราคา 2,500 บาท

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ราคา 3,000 บาท

ลงทะเบียน

ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน หรือ คลิกที่นี่
ปิดลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการโอนเงินมาที่
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028-2-89005-4

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล thai_aids@hotmail.com โดยละบุชื่อ-สกุลผู้เข้าร่วมอบรมให้เรียบร้อย