Webinars / Resources

Comprehensive Care Service System for Adolescents

Comprehensive Care Service System for Adolescents หัวข้อบรรยาย: Comprehensive Care Service System for Adolescents บรรยายโดย: นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อ. พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย พญ.นันทิกา ไพบูลย์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (อ. พญ.กัณฑริดา) ดาวน์โหลด (นพ.ฐิติสันต์) ดาวน์โหลด (พญ.นันทิกา) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies

HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies หัวข้อบรรยาย: HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies บรรยายโดย: ศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Challenging HIV Care in Children and Adolescents

Challenging HIV Care in Children and Adolescents หัวข้อบรรยาย: Challenging HIV Care in Children and Adolescents บรรยายโดย: รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Update Pediatric and PMTCT Guidelines

Update Pediatric and PMTCT Guidelines หัวข้อบรรยาย: Update Pediatric and PMTCT Guidelines บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic

Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic หัวข้อบรรยาย: Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic บรรยายโดย: ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS หัวข้อบรรยาย: Updates from CROI and IAS บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): Update on PI based Regimens for Treating PLHIV

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): Update on PI based Regimens for Treating PLHIV หัวข้อบรรยาย: Update on PI based Regimens for Treating PLHIV บรรยายโดย: ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ เอกสารงานประชุม: ไม่อนุญาตเผยแพร่ งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections

Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections บรรยายโดย: พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ พ.อ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ อ. นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

New Drugs for Treatment and Prevention of TB

New Drugs for Treatment and Prevention of TB หัวข้อบรรยาย: New Drugs for Treatment and Prevention of TB บรรยายโดย: รศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Switching ART: Interactive-case Discussion

Switching ART: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Switching ART: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ รศ. นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion

Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: ผศ. นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์ รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ผศ. พญ.พรรณศจี ดำรงค์เลิศ พ.ต. ผศ.วรพงษ์ นาสมทรง (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): Update on Options for HIV Prevention and Treatment

Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): Update on Options for HIV Prevention and Treatment หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): Update on Options for HIV Prevention and Treatment บรรยายโดย: ศ. นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (ศ. นพ.วีรวัฒน์) ดาวน์โหลด (ศ. พญ.ศศิโสภิณ) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Tools for HIV Prevention

Tools for HIV Prevention หัวข้อบรรยาย: Tools for HIV Prevention บรรยายโดย: รศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Living Longer with HIV: The Saga and Challenges

Living Longer with HIV: The Saga and Challenges หัวข้อบรรยาย: Living Longer with HIV: The Saga and Challenges บรรยายโดย: ผศ. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

The Evolution of HIV Care

The Evolution of HIV Care หัวข้อบรรยาย: The Evolution of HIV Care บรรยายโดย: ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
ประชุม / อบรมภายในประเทศ

25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2023

25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2023 งานประชุม 25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine จะจัดงานเป็นรูปแบบ Hybrid Conference โดยงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ค่าเข้าประชุม “EARLY BIRD” สมัครได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง 16 ธันวาคม 2565 บุคคลทั่วไปราคา onsite THB5,500 / USD150   :   online  THB3,500 / USD100 นักศึกษาและเยาวชนราคา onsite THB3,500 / USD100   : online  THB1,800 / USD50 เนื้อหาเพิ่มเติมภายในงานสามารถเข้าชมได้ที่เว็ปไซต์ https://bangkoksymposium.hivnat.org/

Read more