Webinars / Resources

Comprehensive Care Service System for Adolescents

Comprehensive Care Service System for Adolescents หัวข้อบรรยาย: Comprehensive Care Service System for Adolescents บรรยายโดย: นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อ. พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย พญ.นันทิกา ไพบูลย์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (อ. พญ.กัณฑริดา) ดาวน์โหลด (นพ.ฐิติสันต์) ดาวน์โหลด (พญ.นันทิกา) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies

HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies หัวข้อบรรยาย: HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies บรรยายโดย: ศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Challenging HIV Care in Children and Adolescents

Challenging HIV Care in Children and Adolescents หัวข้อบรรยาย: Challenging HIV Care in Children and Adolescents บรรยายโดย: รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Update Pediatric and PMTCT Guidelines

Update Pediatric and PMTCT Guidelines หัวข้อบรรยาย: Update Pediatric and PMTCT Guidelines บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic

Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic หัวข้อบรรยาย: Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic บรรยายโดย: ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS หัวข้อบรรยาย: Updates from CROI and IAS บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): Update on PI based Regimens for Treating PLHIV

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): Update on PI based Regimens for Treating PLHIV หัวข้อบรรยาย: Update on PI based Regimens for Treating PLHIV บรรยายโดย: ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ เอกสารงานประชุม: ไม่อนุญาตเผยแพร่ งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections

Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections บรรยายโดย: พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ พ.อ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ อ. นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

New Drugs for Treatment and Prevention of TB

New Drugs for Treatment and Prevention of TB หัวข้อบรรยาย: New Drugs for Treatment and Prevention of TB บรรยายโดย: รศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more