ประชาสัมพันธ์

อาหารเสริมทุกชนิดไม่สามารถทดแทนยาต้านไวรัสได้

โดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดได้มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ได้ และอวดอ้างสรรพคุณเกินข้อมูลความเป็นจริงเกี่ยวกับการรักษาโรคดังกล่าว โดยในปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐานคือ การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านรวมถึงประชาชนหลายฝ่ายได้ตระหนักและแสดงความห่วงใยประชาชนในการได้รับรู้ข่าวสารทางการแพทย์ที่คลาดเคลื่อนและขาดการศึกษาวิจัยที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนเหล่านี้

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรกลางทางการแพทย์ที่ให้การฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัย และให้ความรู้ทางด้านโรคเอดส์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชน เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ได้ตระหนักถึงภัยเงียบดังกล่าวและไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเพื่อระงับการเผยแพร่ความรู้ที่คลาดเคลื่อนและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ ที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้รับข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ตระหนักถึงภัยนี้ได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด จึงเรียนแจ้งประชาชนเพื่อให้ทุกท่านไม่สนับสนุนผู้กระทำการที่ไม่ถูกต้องและช่วยกันตรวจสอบทางเว็บไซต์แล้วส่งเบาะแสการโฆษณาดังกล่าวมาทางสมาคมผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiaidssociety.org เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อความเตือนไม่ให้หลงเชื่อไปสู่ประชาชนท่านอื่น ๆ และเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อไป