Switching ART: Interactive-case Discussion

หัวข้อบรรยาย: Switching ART: Interactive-case Discussion
บรรยายโดย:
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์
รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
รศ. นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย)

เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด

งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21
(HIV/AID Workshop 2022)
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
Virtual Conference
จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย