DTG/TLD in Children and Pregnant Women

หัวข้อบรรยาย: DTG/TLD in Children and Pregnant Women

บรรยายโดย:
พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ผู้ดำเนินการบรรยาย)

เอกสารงานประชุม:
ดาวน์โหลด (ศ. พญ.กุลกัญญา)
ดาวน์โหลด (พญ.รังสิมา)
ดาวน์โหลด (รศ. พญ.ธันยวีร์)
ดาวน์โหลด (รศ. พญ.วนัทปรียา)

งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021)
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564
Virtual Conference
จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย