การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาซึ่งก่อให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรง ระหว่างยาต้านไวรัสเอชไอวี กลุ่ม Protease Inhibitor กับยากลุ่ม ergotamine

เนื่องด้วยปัจจุบันพบรายงานผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสกลุ่ม protease inhibitors (PIs) รักษาการติดเชื้อเอชไอวี เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง …

Read more