Webinars / Resources

Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents

Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents หัวข้อบรรยาย: Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents บรรยายโดย: อ. พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี อ. นพ.พร ทิสยากร พญ.วิภาพร ทรงทวีสิน เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (อ. นพ.พร) ดาวน์โหลด (อ. พญ.สุพัตรา) ดาวน์โหลด (พญ.วิภาพร) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

DTG/TLD in Children and Pregnant Women

DTG/TLD in Children and Pregnant Women หัวข้อบรรยาย: DTG/TLD in Children and Pregnant Women บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (ศ. พญ.กุลกัญญา) ดาวน์โหลด (พญ.รังสิมา) ดาวน์โหลด (รศ. พญ.ธันยวีร์) ดาวน์โหลด (รศ. พญ.วนัทปรียา) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม): Can we cure HBV and HCV?

Industrial Sponsored Symposium (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม): Can we cure HBV and HCV? หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม): Can we cure HBV and HCV? บรรยายโดย: พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (Janssen): The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management บรรยายโดย: นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (ศ. พญ.ศศิโสภิณ) ดาวน์โหลด (นพ.วีรวัฒน์) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive-case Discussion

Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ อ. นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more
Webinars / Resources

HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation

HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation หัวข้อบรรยาย: HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation บรรยายโดย: นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more