ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี*

*ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีจำกัด …

Read more