ประกาศเตือน เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี4 (CD4) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ประกาศเตือน เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี4 (CD4) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย และ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ตามที่มีโฆษณาอ้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จนเกิดการเข้าใจผิดหลงเชื่อ ความจริงคือ อย่าหลงเชื่อโฆษณาที่ระบุว่า อาหารเสริมจะเพิ่มซีดี4 และรักษาโรคเอดส์หายขาดได้ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน  การตั้งใจกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ จะลดไวรัสในเลือดและเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี4 ทำให้มีสุขภาพดีเช่นคนทั่วไป  ระดับเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี4 ที่เกิน 200 เซลล์ต่อ ลบ.มม. เพียงพอในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคฉวยโอกาส

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22 22nd HIV/AIDS Workshop 2023 สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม เอ บี และซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางได้จากต้นสังกัด โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง หน่วยกิตการอบรมCME รหัสกิจกรรม 1-1300-201-1088/2308-038 จำนวน 12.25 หน่วยกิต CPE รหัสกิจกรรม 1002-2-000-035-08-2566 จำนวน 7.00 หน่วยกิต ** เภสัชกร ต้องลงชื่อก่อนเข้าอบรม ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ของทุกวัน จึงจะได้หน่วยกิตครบ ** จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด โปรแกรมการอบรม…

Read more

Asia Pacific AIDS & Co-Infections Conference 2023

Asia Pacific AIDS & Co-Infections Conference 2023 Dear colleagues, The Asia-Pacific AIDS & Co-Infections Conference (APACC) 2023 will be held in Singapore from 8 to 10 June 2023 as a hybrid meeting.  Over the years, enormous progress has been made in the fight against HIV and co-infections with HIV. Both academia and industry have contributed greatly to equipping the medical community with the best…

Read more

Comprehensive Care Service System for Adolescents

Comprehensive Care Service System for Adolescents หัวข้อบรรยาย: Comprehensive Care Service System for Adolescents บรรยายโดย: นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อ. พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย พญ.นันทิกา ไพบูลย์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (อ. พญ.กัณฑริดา) ดาวน์โหลด (นพ.ฐิติสันต์) ดาวน์โหลด (พญ.นันทิกา) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies

HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies หัวข้อบรรยาย: HIV Care and Prevention in Adolescents with Technologies บรรยายโดย: ศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Challenging HIV Care in Children and Adolescents

Challenging HIV Care in Children and Adolescents หัวข้อบรรยาย: Challenging HIV Care in Children and Adolescents บรรยายโดย: รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Update Pediatric and PMTCT Guidelines

Update Pediatric and PMTCT Guidelines หัวข้อบรรยาย: Update Pediatric and PMTCT Guidelines บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic

Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic หัวข้อบรรยาย: Introduction and Update HIV Care in the Situation of COVID-19 Pandemic บรรยายโดย: ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS หัวข้อบรรยาย: Updates from CROI and IAS บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): Update on PI based Regimens for Treating PLHIV

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): Update on PI based Regimens for Treating PLHIV หัวข้อบรรยาย: Update on PI based Regimens for Treating PLHIV บรรยายโดย: ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ เอกสารงานประชุม: ไม่อนุญาตเผยแพร่ งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections

Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in Management of Sexually Transmitted Infections บรรยายโดย: พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ พ.อ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ อ. นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

New Drugs for Treatment and Prevention of TB

New Drugs for Treatment and Prevention of TB หัวข้อบรรยาย: New Drugs for Treatment and Prevention of TB บรรยายโดย: รศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Switching ART: Interactive-case Discussion

Switching ART: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Switching ART: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ รศ. นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion

Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in ART Initiation: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: ผศ. นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์ รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ผศ. พญ.พรรณศจี ดำรงค์เลิศ พ.ต. ผศ.วรพงษ์ นาสมทรง (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): Update on Options for HIV Prevention and Treatment

Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): Update on Options for HIV Prevention and Treatment หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): Update on Options for HIV Prevention and Treatment บรรยายโดย: ศ. นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (ศ. นพ.วีรวัฒน์) ดาวน์โหลด (ศ. พญ.ศศิโสภิณ) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Tools for HIV Prevention

Tools for HIV Prevention หัวข้อบรรยาย: Tools for HIV Prevention บรรยายโดย: รศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Living Longer with HIV: The Saga and Challenges

Living Longer with HIV: The Saga and Challenges หัวข้อบรรยาย: Living Longer with HIV: The Saga and Challenges บรรยายโดย: ผศ. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

The Evolution of HIV Care

The Evolution of HIV Care หัวข้อบรรยาย: The Evolution of HIV Care บรรยายโดย: ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop 2022) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2023

25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2023 งานประชุม 25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine จะจัดงานเป็นรูปแบบ Hybrid Conference โดยงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ค่าเข้าประชุม “EARLY BIRD” สมัครได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง 16 ธันวาคม 2565 บุคคลทั่วไปราคา onsite THB5,500 / USD150   :   online  THB3,500 / USD100 นักศึกษาและเยาวชนราคา onsite THB3,500 / USD100   : online  THB1,800 / USD50 เนื้อหาเพิ่มเติมภายในงานสามารถเข้าชมได้ที่เว็ปไซต์ https://bangkoksymposium.hivnat.org/

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 21st HIV/AIDS Workshop 2022

Read more

ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ (Undetectable = Untransmittable, U = U)

U = U (Undetectable = Untransmissable) หรือผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีจนตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสในเลือดแล้ว จะไม่แพร่เชื้อให้กับใครได้ (ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่)

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat…

Read more

Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents

Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents หัวข้อบรรยาย: Management and Prevention of HIV Infection in Adolescents บรรยายโดย: อ. พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี อ. นพ.พร ทิสยากร พญ.วิภาพร ทรงทวีสิน เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (อ. นพ.พร) ดาวน์โหลด (อ. พญ.สุพัตรา) ดาวน์โหลด (พญ.วิภาพร) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

DTG/TLD in Children and Pregnant Women

DTG/TLD in Children and Pregnant Women หัวข้อบรรยาย: DTG/TLD in Children and Pregnant Women บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (ศ. พญ.กุลกัญญา) ดาวน์โหลด (พญ.รังสิมา) ดาวน์โหลด (รศ. พญ.ธันยวีร์) ดาวน์โหลด (รศ. พญ.วนัทปรียา) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Industrial Sponsored Symposium (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม): Can we cure HBV and HCV?

Industrial Sponsored Symposium (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม): Can we cure HBV and HCV? หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม): Can we cure HBV and HCV? บรรยายโดย: พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management

Industrial Sponsored Symposium (Janssen): The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (Janssen): The Key Role of Protease Inhibitors in HIV Management บรรยายโดย: นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด (ศ. พญ.ศศิโสภิณ) ดาวน์โหลด (นพ.วีรวัฒน์) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive-case Discussion

Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Management of Treatment Failure in INSTI Era: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ อ. นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation

HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation หัวข้อบรรยาย: HIV and Kidney: Progress in Renal Replacement Therapy and Renal Transplantation บรรยายโดย: นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Challenging Cases in ART Initiation

Challenging Cases in ART Initiation หัวข้อบรรยาย: Challenging Cases in ART Initiation บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ รศ. นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ผศ. นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ อ. พญ.กัณฑธิดา ศรีพานิชกุลชัย (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): It is Time to Switch

Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): It is Time to Switch หัวข้อบรรยาย: Industrial Sponsored Symposium (DCH Auriga): It is Time to Switch บรรยายโดย: รศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล (ผู้ดำเนินการบรรยาย) เอกสารงานประชุม ดาวน์โหลด (รศ. นพ.ธนา) งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

HIV and COVID-19 in 2021 and Beyond

HIV and COVID-19 in 2021 and Beyond หัวข้อบรรยาย: HIV and COVID-19 in 2021 and Beyond บรรยายโดย: รศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Advances and Implementation of HIV PrEP

Advances and Implementation of HIV PrEP หัวข้อบรรยาย: Advances and Implementation of HIV PrEP บรรยายโดย: ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

Advanced Issues on HIV/AIDS

Advanced Issues on HIV/AIDS หัวข้อบรรยาย: Advanced Issues on HIV/AIDS บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20 (HIV/AID Workshop 2021) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 Virtual Conference จัดโดย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

Read more

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี*

*ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีจำกัด …

Read more

รู้หรือไม่ เอชไอวี ไม่เท่ากับ เอดส์

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค และ ดร.แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราว …

Read more

อาหารเสริมทุกชนิดไม่สามารถทดแทนยาต้านไวรัสได้

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดได้มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี …

Read more

การกินอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มเซลล์ภูมิต้านทานซีดี4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตามที่มีโฆษณาอ้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยเพิ่มภูมิต้านทานซีดี4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จนเกิดการเข้าใจผิดหลงเชื่อเสียเงินซื้อมาบริโภคโดยไม่จำเป็น …

Read more

วิวัฒนาการรักษาโรคเอดส์

วิวัฒนาการรักษาโรคเอดส์ รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ให้สัมภาษณ์ในรายการ “พบหมอรามา” ช่วง Meet the Experts ช่อง RAMA CHANNEL ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Read more

ความจริงที่(อ)ยากจะบอก

ความจริงที่(อ)ยากจะบอก มิวสิควิดีโอเพลง ร้อง: เอิ้นขวัญ วรัญญา คำร้อง ทำนอง: ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ผลิตโดย TNP+ , ACCESS และ ป่าใหญ่ ครีเอชั่น

Read more

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาซึ่งก่อให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรง ระหว่างยาต้านไวรัสเอชไอวี กลุ่ม Protease Inhibitor กับยากลุ่ม ergotamine

เนื่องด้วยปัจจุบันพบรายงานผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสกลุ่ม protease inhibitors (PIs) รักษาการติดเชื้อเอชไอวี เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง …

Read more