อุปนายกสมาคม คนที่ 2

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อุปนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คนที่ 2 สถานที่ทำงานปัจจุบัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเชี่ยวชาญพิเศษ โรคติดเชื้อเด็ก HIV/AIDS ในเด็ก ยาปฏิชีวนะในเด็ก โรคติดเชื้อต่างๆ และโรคระบาดในเด็ก ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2540 Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease at Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA ปี พ.ศ. 2538 Diplomate, American Board of Pediatrics at University of Tennessee Medical Center, Knoxville, USA…

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ อุปนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คนที่ 1 สถานที่ทำงานปัจจุบัน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ อุปนายก สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เหรัญญิก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย Adjunct Professor สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2540-2542 วุฒิบัตรผู้ชำนาญการทางอายุรศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2537-2540 วุฒิบัตรผู้ชำนาญการทางอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2534-2535 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2527-2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี…