รองประธานฝ่ายวิชาการ

ศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร รองประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก สภากาชาดไทย ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2551-2554 Fellowship in Infectious Disease and post-doctoral fellow Section of Retroviral Therapeutics, Brigham and Women’s Hospital, Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA Department of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA ปี พ.ศ. 2550 Thai…