รองประธานฝ่ายวิชาการ

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร รองประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโททางด้านการวิจัยทางคลินิกจาก Rush University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2554 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2551 แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร ปี พ.ศ. 2553 American Board of Infectious Diseases ปี พ.ศ. 2551 American Board of Internal Medicine

ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก สภากาชาดไทย ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2551-2554 Fellowship in Infectious Disease and post-doctoral fellow Section of Retroviral Therapeutics, Brigham and Women’s Hospital, Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA Department of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA ปี พ.ศ. 2550 Thai…