ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ เหรัญญิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงพยาบาลรามคำแหง ตำแหน่งงานปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ Cert. Research for Tropical Medicine (Nagasaki University) Cert. Medical Microbiology (Monash Med. Center)