ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล เลขาธิการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาลรามาธิบดี ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อุปนายก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรรมการวิชาการด้านโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ องค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการแพทย์ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน กรมควบคุมโรค ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปริญญาโท ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา