Webinars / Resources

Challenging HIV Care in Children and Adolescents

Challenging HIV Care in Children and Adolescents หัวข้อบรรยาย: Challenging HIV Care in Children and Adolescents บรรยายโดย: รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์…

Read Article
Webinars / Resources

Update Pediatric and PMTCT Guidelines

Update Pediatric and PMTCT Guidelines หัวข้อบรรยาย: Update Pediatric and PMTCT Guidelines บรรยายโดย: พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21 (HIV/AID Workshop…

Read Article
Webinars / Resources

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS

Industrial Sponsored Symposium (GPO): Updates from CROI and IAS หัวข้อบรรยาย: Updates from CROI and IAS บรรยายโดย: ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ เอกสารงานประชุม: ดาวน์โหลด งานประชุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์…

Read Article
Webinars / Resources

Switching ART: Interactive-case Discussion

Switching ART: Interactive-case Discussion หัวข้อบรรยาย: Switching ART: Interactive-case Discussion บรรยายโดย: พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ รศ. นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ ร.ต.คริส ฟูจิตนิรันดร์ (ผู้ดำเนินการบรรยาย)…

Read Article