รู้หรือไม่ เอชไอวี ไม่เท่ากับ เอดส์

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค และ ดร.แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

ให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราว

วิดีทัศน์โดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ HIV-NAT และ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย