วิวัฒนาการรักษาโรคเอดส์

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ให้สัมภาษณ์ในรายการ “พบหมอรามา” ช่วง Meet the Experts
ช่อง RAMA CHANNEL
ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559